• زنانه
بهترین آرایشگاه های زنانه خراسان شمالی
نام بهترین آرایشگاه زنانه خراسان شمالیمدیر سالن زیباییمنطقهتلفن
مثل ماهنقی زادهشیروان - اول حاشیه سجاد شهر نرسیده به چهار راه09965945227
بیوتی لندمعصومه ارزمانیبجنورد - امیریه ۹ نبش کوچه کاریز09360432934
سانل رقیه سجادی بجنورد - 32متری شهدا شهدا 2009026302870
آرادختبهناز شکوریشیروان - سردار سلیمانی ۱ روبه روی بانک سپه ساختمان سینا طبقه ۲ واحد ۴09158889164