• لنگرود
آرایشگر
ناهید فخرایی
آرایشگر
فاطمه صیادی
آرایشگر
سوگند مجاوری
آرایشگر
محبوبه مشفق
آرایشگر
رها ملک
آرایشگر
یگانه پورجعفر
آرایشگر
شهربانو نصیری
آرایشگر
مریم ترابی
آرایشگر
ترانه خدابنده
آرایشگر
رزیتا علیزاده
آرایشگر
نرجس سفالچین
آرایشگر
فائزه نوری
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های لنگرود
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر لنگرودمنطقهتلفن
ناهید فخراییلنگرود جاده لیلاکوه کوچه مهدی حسینی 09211611650
فاطمه صیادیلنگرود . روبه روی دوازده متری. ورودی چالکیاسر.سالن ساراتک 09038969050
سوگند مجاوریلنگرود خیابون بابک سالن هاله نیری09196082286
محبوبه مشفقلنگرود 09196846581
رها ملکلنگرود لنگرود چالکیاسر نزدیک مسجد کوچه آقاسیدرضا09023737717
یگانه پورجعفرلنگرود شلمان انتها خیابان شورا کارگاه پورجعفر9373487272
شهربانو نصیریلنگرود ---
گیوالنگرود ---
ترانه خدابندهلنگرود ---
رزیتا علیزادهلنگرود ---
نرجسلنگرود مسکن مهر بلوک‌یک‌جنوبی واحد ۱۳09359384065
فائزه نوریلنگرود لنگرود---
baroro