• میانه
آرایشگر
مهسا نظری فرد
آرایشگر
زهرا عظیمی
آرایشگر
مائده نظری
آرایشگر
پریا قره داغی
آرایشگر
علیرضا قنبری
آرایشگر
پریسا موسوی
آرایشگر
مینا
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های میانه
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر میانهمنطقهتلفن
مهسا نظری فردمیانه میدان معلم ،کوچه فرهنگ 09232513348
زهرا عظیمیمیانه اندیشه09372899610
پلک بیوتیمیانه پیام نور جنب تعویض روغنی 09965316704
گریماتورمیانه ---
نیوفیسمیانه 09145657173
پریسا موسویمیانه میانه شهرک رجایی روبروی ایستگاه تاکسی---
مینا بیوتی سنترمیانه خیابان بانک ملی جنب کلینیک امام علی09141251255
baroro