• مبارکه
آرایشگر
فهیمه شفیعی
سالن زیبایی
مژه
آرایشگر
فریبا مولایی
سالن زیبایی
ماه تک
آرایشگر
میلاد احمدرضایی
آرایشگر
راضیه اسماعیلی
سالن زیبایی
ریش و قیچی
سالن زیبایی
مو به مو
آرایشگر
زهرا مهیاری
آرایشگر
مریم یزدانی
آرایشگر
محمد باقری

۲۰۰۰۰ هزار نمونه کار در دسته های: