• نور
آرایشگر
پری
آرایشگر
فاضله حسن پور
آرایشگر
سمیرا سالار
آرایشگر
سمیه چهرازی
آرایشگر
حمیرا مرادپور
آرایشگر
شیوا دست گذار
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های نور
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر نورمنطقهتلفن
پری نور 09380208955
فاضله حسن پورنور خیابان حافظ غزل۶09194079880
سمیرا سالارنور ---
آوابیوتینور خیابان نیما جنب خیابان آزادی روبروی نیلوفر ۲۴09300159283
قصرسفیدنور نور بعداز پلیس نور به رویان نبش شهرک شهید رجایی دریای یک09119179783
شیوا نور خیابان ناطق میدان کارگر . عروس سرای شیوا 09119135435
baroro