• چایپاره ( قره ضیاالدین )
آرایشگر
آیدا دادگر
آرایشگر
زهرا صفری
آرایشگر
خدیجه اسدزاده
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های چایپاره ( قره ضیاالدین )
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر چایپاره ( قره ضیاالدین )منطقهتلفن
آیدا دادگرچایپاره ( قره ضیاالدین ) خیابان دامپزشکی،سالن تاماراهفت قلم09364434971
زهرا صفریچایپاره ( قره ضیاالدین ) استادان سالن نسا 09395714382
چهره سازانچایپاره ( قره ضیاالدین ) 04436725121
baroro