• تالش (طوالش)
آرایشگر
اعظم رفیع
آرایشگر
بانو زهرا شیردل
آرایشگر
زهرا ولیخواه
آرایشگر
مبینا کاظمی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های تالش (طوالش)
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر تالش (طوالش)منطقهتلفن
اعظم رفیعتالش (طوالش) انتهای خیابان سعدی اول فارابی کوچه جاهد09190268203
بانو زهرا شیردلتالش (طوالش) ---
سایه روشنتالش (طوالش) ---
مبینا کاظمیتالش (طوالش) گیلان.تالش،روبه روی شهداری خیابون محراب بالای باشگاه ویواا---
baroro