• زنانه
  • تربت جام
آرایشگر
هانیه احمدی
آرایشگر
مریم پورابراهیم
آرایشگر
غزاله جامی زاده
آرایشگر
غزاله جامی زاده
آرایشگر
راضیه رحمت پور
آرایشگر
راضیه رحمت پور
آرایشگر
  رحمت پور
آرایشگر
نفیسه صادقی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های زنانه تربت جام
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر زنانه تربت جاممنطقهتلفن
هانیه احمدیتربت جام دور میدون شهرداری به سمت المهدی، سالن بانوتاج09938488696
مریم پورابراهیمتربت جام خیابان پاسداران اول پاسداران سالن زیبایی آبرنگ 09398562233
غزاله جامی زادهتربت جام خیابان شادموسی ابن جعفر۲۴---
آهوتربت جام خیابان شادموسی ابن جعفر۲۴09381222579
راضیه رحمت پورتربت جام خیابان کوثری شهید بهشتی پنج سالن زیبایی دنیز---
دنیز رحمت پورتربت جام خیابان شهید بهشتی شهید بهشتی۵---
دنیزتربت جام خیابان شهید بهشتی شهید بهشتی ۵---
نفیسه صادقیتربت جام خیابان نظامی---
baroro