• خاش
آرایشگر
سوده فنایی
آرایشگر
مهلا شاه بخش
آرایشگر
عصمت جمالزهی
بهترین آرایشگاه و آرایشگر های خاش
نام بهترین آرایشگاه و آرایشگر خاشمنطقهتلفن
سوده فناییخاش هواشناسی عبدالستار۲ محمد امین ریگی ۴ سالن خزان09357750685
سایداخاش ---
عصمت جمالزهیخاش تقاطع طالقانی ومرادریگی//سالن زیبایی اطلس//---
baroro